UAB „Studio moderna“ pirkimo, sudarant nuotolines sutartis, taisyklės:

1. Šios UAB „Studio moderna“ pirkimo sudarant nuotolines pirkimo–pardavimo sutartis taisyklės (toliau – „Taisyklės“) ir jų priedai (Privatumo politika, prekių grąžinimo taisyklės), sudarantys neatsiejamą Taisyklių dalį, nustato UAB „Studio moderna“ prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.


2. Šios prekės pardavėjas yra UAB „Studio moderna“, privatus juridinis asmuo, kurios teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas: 111794125, PVM mokėtojo kodas: LT117941219, registruota buveinė adresu: Žalgirio g. 135, 08217 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, nemokamas telefono numeris 8 800 01 415, fakso numeris (8 5) 263 8786 (toliau – „Pardavėjas“).


3. Prekių užsakymas


3.1. Pirkėjas, pirkdamas internetu, suformavęs prekių krepšelį ir pažymėjęs „sutinku su taisyklėmis“, paspaudęs mygtuką „Tęsti“ (mygtuko apačioje yra prierašas „Sutinku su taisyklėmis“), patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir prekių grąžinimo taisyklės susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Užsakymo langelyje pirkėjas, paspaudęs mygtuką „užsakyti“, patvirtina, kad perka prekes ir sutinka su bendra prekių kaina, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, prie kainos numatyti papildomi mokesčiai (pavyzdžiui, Komisinis atsiskaitymo pristatymo metu mokestis ir kiti mokesčiai, jei tokių yra) ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos, jei tokių yra), t.y. sudaroma ir įsigalioja nuotolinė pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – „Sutartis“) tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.

Jei perkant internetu Pirkėjas nesutinka su kuria nors šių Taisyklių dalimi ar šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir prekių grąžinimo taisyklės, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir / ar papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, nepirkti prekės ir nesudaryti nuotolinės sutarties su Pardavėju.


3.2. Prekes perkant telefonu, Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai:


3.2.1. Pirkėjas patvirtina telefonu, kad perka prekę ir sutinka sumokėti prekės kainą, pristatymo mokesčius ir prie kainos numatytus papildomus mokesčius ir / ar išlaidas, jeigu tokių yra, ir vėliau pasirašo Pardavėjo pasiūlymą arba išsiunčia Pardavėjui savo rašytinį sutikimą (šis punktas taikomas tuo atveju, kai Pardavėjas skambina telefonu Pirkėjui, kad sudarytų nuotolinę sutartį) su pasiūlymu;
arba


Pirkėjas patvirtina telefonu, kad perka prekę ir sutinka sumokėti prekės kainą, pristatymo mokesčius ir prie kainos numatytus papildomus mokesčius ir / ar išlaidas, jeigu tokių yra (šis punktas taikomas tuo atveju, kai Pirkėjas skambina telefonu Pardavėjui, kad sudarytų nuotolinę sutartį).


3.3. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje


3.4. Pardavėjas siuntoje Pirkėjui kartu su užsakyta preke (prekėmis) pateikia PVM sąskaitą faktūrą, sudarytos sutarties patvirtinimą patvariojoje laikmenoje, kuriame taip pat yra pateikta informacija apie teisės atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties įgyvendinimo tvarką ir tokio atsisakymo pasekmes, prekės grąžinimo dokumentą bei kitus priklausančius dokumentus. Sudarytos sutarties patvirtinimas, prekės grąžinimo dokumentas gali būti siunčiami ir elektroniniu paštu.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.


4.2. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina, kad jis yra:


4.2.1. veiksnus pilnametis, t. y. 18 (aštuoniolikos) ir daugiau metų fizinis asmuo;
arba
4.2.3. juridinis asmuo, tinkamai atstovaujamas įgalioto juridinio asmens atstovo, turinčio teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu.


4.3. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas nuotolinę sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.


4.4. Asmuo, neatitinkantis Taisyklių 4.2 ir 4.3 punktuose numatytų kriterijų, privalo nepateikti užsakymo, nepirkti prekės ir nesudaryti Sutarties su Pardavėju, priešingu atveju visa su tuo susijusi neigiamų pasekmių rizika ir teisinė atsakomybė tenka tokiam asmeniui.


4.5. Prekių grąžinimas pagal prekės išbandymo garantiją nėra laikoma teisės atsisakyti Sutarties (Taisyklių 13.2 punktas) realizavimu.


4.6. Jei Pardavėjo nenurodyta kitaip kitoje medžiagoje ir / ar dokumentuose (įskaitant, bet neapsiribojant, reklamoje, skelbimuose, pasiūlymuose sudaryti sutartį, instrukcijose, garantijose ir kt.), Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šių Taisyklių 13.2 punkte numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, kurios buvo užsakytos ir / ar pagamintos arba gaminamos pagal individualų Pirkėjo užsakymą, specialius Pirkėjo nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos individualiems Pirkėjo poreikiams ir kurios nėra iš anksto pagamintos, bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.


4.7. Prekės pavadinimas bei pagrindinės savybės yra nurodytos prekės naudojimo instrukcijoje ir / arba Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, kurioje perkama prekė.


5. Pardavėjo teisės ir pareigos


5.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti jo užsisakytas prekes.


5.2. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse numatytus atvejus.


5.3. Pinigų garantijos grąžinimo atveju, kuomet prekė yra kokybiška ir nėra pažeidžiamos prekių grąžinimo taisyklės, Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pinigus, ar pakeisti prekę analogiška arba kita preke.


5.4. Prekės išbandymo garantijos atveju, kuomet prekė yra kokybiška, Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pinigus, jeigu (1) Pirkėjas grąžina prekes per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų (jei atitinkamame Pirkėjui pateikiamame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis) nuo prekių pristatymo dienos.


5.5. Pardavėjas turi teisę grąžintos prekės būklę įvertinti pagal UAB „Studio moderna“ nustatytas Prekių grąžinimo taisykles. Prekei neatitikus šiose Prekių grąžinimo taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra nepriimama iš Pirkėjo ir grąžinama Pirkėjui atgal. Dėl prekės perdavimo Pirkėjui būdo Kokybės skyriaus specialistas per 9 darbo dienas turi susisiekti su Pirkėju jo nurodytais kontaktais. Prekių, kurios buvo grąžintos ne pagal Prekių grąžinimo taisykles, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.


6. Apmokėjimas


6.1. Pirkėjas e. parduotuvėje gali pasirinkti šiuos atsiskaitymo būdus, kurie yra saugūs:


6.1.1. apmokėti avansu per pasirinktą internetinį banką;


6.2. apmokėti grynaisiais pinigais, atsiimant užsakymą iš pristatymo tarnybos kurjerio;


6.3. apmokėti bankine kortele atsiimant siuntą iš pristatymo tarnybos paštomato.


6.2. Perkant telefonu už prekę apmokama grynaisiais pinigais, atsiimant užsakymą iš pristatymo tarnybos kurjerio arba bankine kortele atsiimant užsakymą iš pristatymo tarnybos paštomato. PVM sąskaita faktūra ir kiti dokumentai Pirkėjui pateikiami kaip nurodyta šių Taisyklių 3.4 punkte.


7. Pristatymas


7.1. Pardavėjas užsakytas prekes pristato Pirkėjo nurodytu adresu šiais atvejais: (a) jeigu Pirkėjas prekes pirko telefonu; (b) jeigu Pirkėjas prekes pirko internetu ir pasirinko šių Taisyklių 6.1.2 punkte numatytą apmokėjimo būdą.


7.2. Pirkėjas gali pasirinkti pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu, jeigu Pirkėjas prekę pirko internetu ir avansu sumokėjo visą prekės kainą.


7.3. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo prekių svorio ar išmatavimų ir yra pridedama prie bendros prekių kainos.


7.4 Jei Pirkėjas pasirenka prekės pirkimą internetu bei šių Taisyklių 6.1.1 punkte numatytą apmokėjimo būdą, ir pasirenka, kad prekės būtų pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu arba į nurodytą pristatymo tarnybos paštomatą, Pardavėjas prekes pristato tik gavęs Pirkėjo apmokėjimą 6.1.1 punkte pasirinktu apmokėjimo atveju.


7.5 Jei Pirkėjas pasirenka prekės pirkimą telefonu, internetu, bei šių Taisyklių 6.1.2 ar 6.1.3. punkte numatytą apmokėjimo būdą, prekes pristato pristatymo tarnybos kurjeris, kuris prekę nuveža nurodytu adresu, susisiekia su Pirkėju dėl tikslaus pristatymo laiko Pirkėjo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu. Pirkėjas pats atsako, kad pristatymo metu būtų pristatymo vietoje, ir prisiima visą su tuo susijusią prekių pristatymo vėlavimo, negavimo laiku riziką.


8. Pristatymo terminai


8.1 Esant galimybei, prekės Pirkėjui įprastai pristatomos (jeigu nėra nurodyta kitaip Pardavėjo interneto tinklalapyje arba su Pirkėju nesusitariama kitaip):

Jeigu Pirkėjas pasirinko prekių pristatymą per pristatymo kurjerių tarnybą - per 4 –7 ( keturias – septynias) darbo dienas. Apie prekių pristatymą Pirkėjas informuojamas trumpąja telefono žinute (SMS), telefono skambučiu arba Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

8.2. Jeigu Pirkėjas pasirenka šių Taisyklių 6.1.1 punkte numatytą apmokėjimo už prekę būdą ir neatsiima prekės per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo to momento, kuomet Pirkėjui pirmą kartą buvo pranešta trumpąja telefono žinute (SMS), telefono skambučiu arba Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu, kad jis gali atsiimti prekę Pirkėjo pasirinktu vienu iš šiose Taisyklėse nustatytų būdų, tokiu atveju prekė Pirkėjui nebepristatoma ir yra grąžinama Pardavėjui, o Pardavėjui raštu pareikalavus, Pirkėjas privalo atlyginti visus tiesioginius Pardavėjo nuostolius, susijusius su prekės pristatymu, saugojimu ir grąžinimu Pardavėjui. Pirkėjas turi teisę kreiptis raštu į Pardavėją su prašymu grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo to momento, kuomet Pirkėjui pirmą kartą buvo pranešta šiose Taisyklėse nurodytu būdu, kad jis gali atsiimti prekę Pirkėjo pasirinktu vienu iš šiose Taisyklėse nustatytų būdų. Prašyme grąžinti pinigus turi būti nurodyta šių Prekių grąžinimo taisyklėse nurodyta informacija. Šalys aiškiai susitaria, kad jei Pirkėjas nesikreipia į Pardavėją dėl pinigų grąžinimo šiose Taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka, Pardavėjas turi teisę Pirkėjui pinigų negrąžinti ir įskaityti juos kaip Pirkėjo mokėtiną baudą už netinkamą Pirkėjo įsipareigojimų pagal šį punktą vykdymą (baudos dydis yra lygus Pirkėjo sumokėtų pinigų sumai). Jei Pirkėjas kreipėsi dėl pinigų grąžinimo, Pardavėjas iš grąžinamos pinigų sumos turi teisę išskaičiuoti su prekių pristatymu bei grąžinimu, banko mokesčiais, Pardavėjo patirtais grąžinant pinigus, susijusias išlaidas.


8.3. Jeigu Pirkėjas pasirenka šių Taisyklių 6.1.3 punkte numatytą apmokėjimo už prekę būdą ir neatsiima prekės per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo to momento, kuomet Pirkėjui buvo pranešta šiose Taisyklėse nurodytu būdu dėl Prekės pristatymo laiko Pirkėjo nurodytu adresu, prekė Pirkėjui nebepristatoma ir yra grąžinama Pardavėjui, o Pardavėjui raštu pareikalavus, Pirkėjas privalo atlyginti visus tiesioginius Pardavėjo nuostolius, susijusius su prekės pristatymu, saugojimu bei grąžinimu Pardavėjui.


9. Garantijos prekėms, prekių grąžinimas ir keitimas


9.1. Teisinė prekės garantija pagal įstatymą yra 24 mėnesiai.


9.2. Prekių garantijų taikymą, prekių grąžinimą ir keitimą apibrėžiančias taisykles galite rasti atskirame dokumente, paspaudę nuorodą: Prekių grąžinimo taisyklės.


9.3. Jei Pirkėjas grąžina prekes pinigų grąžinimo garantijos ar prekių išbandymo garantijos atvejais, Pirkėjas turi padengti prekių grąžinimo išlaidas, nebent Pardavėjas nurodo kitaip.


10. Pirkimas naudojantis finansinėmis paslaugomis


10.1 Pirkėjas, užsisakydamas prekių už daugiau nei 35 €, gali jas įsigyti išsimokėtinai (pasinaudodamas finansinėmis paslaugomis, teikiamomis finansų įstaigų, su kuriomis Pardavėjas yra sudaręs atitinkamas sutartis), jeigu Pirkėjui yra 18–70 metų, Pirkėjas yra veiksnus fizinis asmuo ir atitinka finansines paslaugas teikiančių finansų įstaigų reikalavimus, keliamus prekę įsigyti naudojantis finansinėmis paslaugomis pageidaujančiam asmeniui.


11. Privatumo politika. Konfidencialumas.


11.1 Pirkėjo asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.


11.2 Privatumo politikos detalias nuostatas galite rasti atskirame dokumente, paspaudę nuorodą: Privatumo politika.


11.3. Pirkėjas, pirkdamas mūsų elektroninėje parduotuvėje, gali pateikti užsakymą be registracijos, arba per savo paskyrą prisiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje.


11.4. Pirminės registracijos prie mūsų elektroninės parduotuvės metu per paskyrą, Pirkėjas privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą bei sugalvoti saugų slaptažodį bei pateikti tikslius savo asmens duomenis mūsų elektroninei parduotuvei, kad Pardavėjas galėtų tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį. Pirkėjas visuomet atsako už pateiktų asmens duomenų teisingumą. Sukūrus paskyrą, Pirkėjui suteikiamas identifikavimo kodas.


11.5. Pirkėjas turi teisę bet kada keisti bei papildyti savo asmens duomenis paskyroje arba panaikinti paskyrą.


11.6. Pirkėjas privalo niekam neatskleisti slaptažodžio ir jį saugoti, priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui.


12. Skundų nagrinėjimo tvarka


12.1. Visi skundai gali būti teikiami UAB „Studio moderna“ Kokybės skyriui elektroniniu paštu ccd.lt@studio-moderna.com arba nemokamu telefonu 8 800 01 415 arba raštu UAB „Studio moderna“, Žalgirio g. 135, 08217 Vilnius.


12.2. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitokių terminų. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15(penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Pirkėjo nurodytu adresu.


13. Sutarties atsisakymo taisyklės ir tvarka


13.1. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 str., išlaidų, atsisakyti su Pardavėju sudarytos Sutarties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo prekę, arba paskutinę prekę (jei sudaroma sutartis, pagal kurią vartotojas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai), arba paskutinę partiją ar dalį (jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis). Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, Pirkėjas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (raštu Sutartyje nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu ccd.lt@studio-moderna.com, arba telefonu 8 800 01 415). Pirkėjas gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta atsisakymo forma, bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.


13.2. Jei Pirkėjas atsisako Sutarties, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas praneša apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, grąžina Pirkėjui iš Pirkėjo gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas. Pardavėjas atlieka tokį grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, išskyrus kuomet prekės pristatymo metu pinigai sumokami kurjeriui – šiuo atveju pinigai grąžinami arba į banko sąskaitą arba paštu, bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu pinigų grąžinimu susijusių mokesčių.


13.3. Pirkėjas, atsisakęs su Pardavėju sudarytos Sutarties, turi padengti prekių grąžinimo išlaidas.


13.4. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pareiga grąžinti prekę lieka Pirkėjui.


14. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.


15.Jei pageidaujate, kad PVM sąskaita – faktūra jums būtų siunčiama kitu, ne pristatymo, adresu, prašome su mumis susisiekti telefono numeriu 8 800 01415.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-04-30