ŽAIDIMO „LAIMĖK NAPSIE JUMBO UŽKLOTĄ“ TAISYKLĖS

1. ORGANIZATORIUS

1.1. Žaidimą „LAIMĖK NAPSIE JUMBO UŽKLOTĄ“ (toliau – Žaidimas) organizuoja UAB „Studio moderna“ (toliau – Organizatorius), įmonės kodas 111794125, registruotos buveinės adresas — Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva. Žaidimas organizuojamas pagal šias žaidimo „LAIMĖK NAPSIE JUMBO UŽKLOTĄ“ taisykles (toliau — Taisyklės).
1.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai taisyti arba keisti šias Taisykles, iš anksto apie tai pranešęs interneto svetainėje www.napsie.lt.

2. ŽAIDIMO DALYVIAI

2.1. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys 18 metų ir vyresni fiziniai asmenys bei Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys.
2.2. Žaidime negali dalyvauti UAB „Studio Moderna“ įmonės darbuotojai ir jų šeimų nariai. Šeimos nariais laikomi sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas.

3. DALYVAVIMO ŽAIDIME TAISYKLĖS IR SPECIALŪS ŽAIDIMO PASIŪLYMAI

3.1. Žaidimo pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas): nuo 2022 m. sausio 31 d. iki 2022 m. vasario 7 d. (imtinai) vykstančiame žaidime gali dalyvauti kiekvienas, kuris Facebook socialiniame tinkle įvykdys nurodytus žingsnius t.y. paliks savo el. pašto adresą po specialiai žaidimui skirtu įrašu.
3.2. Žaidimo prizas: Napsie „JUMBO“ užklotas.
3.3. 2 žaidimo laimėtojai bus atrinkti burtų keliu 2022 m. vasario 8 d. Žaidimo dalyvius apie laimėjimą informuosime asmeniškai.
3.4. Informacija apie Žaidimą pateikiama interneto svetainėje www.napsie.lt
3.6. Žaidimo prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.

4. ŽAIDIMO TRUKMĖ

4.1. Žaidimas vyksta nuo 2022 m. sausio 31 d. iki 2022 m. vasario 7 d. (imtinai)

5. KLAUSIMAI SUSIJĘ SU ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR PRIVATUMO POLITIKA

5.1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius. Mes Lietuvoje veikiame jau daugiau kaip penkiolika metų ir esame vieni iš lyderių elektroninės prekybos rinkoje. Mes valdome Lietuvoje žinomus prekių ženklus „Top Shop“, „Dormeo“, „Delimano“ ir kt. Mes rūpinamės jūsų asmens duomenų saugumu. Mūsų Privatumo politika, esanti https://www.dormeo.lt/privatumo-politika/, ir šios Taisyklės nustato, kokius jūsų pateiktus asmens duomenis ir kaip mes tvarkome bei kokias teises jūs kaip asmens duomenų subjektas turite. Dalyvaudami Žaidime jūs sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir su mūsų Privatumo politikos sąlygomis.
5.2. KOKIAIS TIKSLAIS IR KAIP MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS. Jūsų duomenis tvarkome tikslu nustatyti Žaidimo laimėtojus bei suteikti laimėtojams šio Žaidimo prizus, tikslu susisiekti, pvz., informuojant apie Žaidimo rezultatus, informuoti apie susijusius pasikeitimus, taip pat, jei sutikote, tiesioginės rinkodaros tikslais siųsti pranešimus e. paštu naudojant jūsų vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą. Mes galime panaudoti jūsų elektroninio pašto adresą siųsti jums El. naujienas ir tiesioginės rinkodaros pasiūlymus. Bet kuriuo metu galėsite atšaukti duotą sutikimą el. paštu paspaudus atitinkamą nuorodą esančia kiekviename mūsų siunčiamame laiške arba informuodami bendrovę elektroniniu paštu ccd.lt@studio-moderna.com arba skambindami mums nemokamu telefonu 8 800 01 415. Norėdami gauti daugiau informacijos apie kaupiamus duomenimis, prašome perskaitykite mūsų PRIVATUMO POLITIKĄ. Mes neteikiame jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims. Jūsų duomenys perduodami kitoms mūsų įmonės grupės įmonėms Europos Sąjungoje dėl IT sprendimų, apskaitos, taip pat Lietuvos įmonėms, teikiančioms mums paslaugas, susijusias su mūsų vykdoma veikla, šiose Taisyklėse ir mūsų Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti.
5.3. KOKIUS JŪSŲ DUOMENIS MES RENKAME IR TVARKOME. Mes renkame Žaidimų dalyvių duomenis, kuriuos pateikiate dalyvaudami Žaidime: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo ir naršymo mūsų sveitainėje informacija, IP adresas, atvaizdas. Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui  Žaidimo ar kitais klausimais Jums kreipiantis į mus telefonu, el. paštu, ar Jums atvykus į mūsų biurą gali būti renkami ir kiti Privatumo politikoje nurodyti Jūsų Asmens duomenys. Tokiu atveju, šie Asmens duomenys bus naudojami Privatumo politikoje numatytais tikslais.
5.4. KOKIU TEISINIU PAGRINDU MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis jūsų sutikimu ir siekdami įgyvendinti mūsų susitarimą – jus atrinkus ir gavus Žaidimo prizą, pranešame apie laimėjimą paviešindami šį faktą ir nurodydami jūsų vardą ir pavardę bei atvaizdą, taip pat sutarties vykdymo tikslu, teisinės prievolės vykdymo tikslu išduodant Žaidimo prizą – 1500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) vertės koponą. Dalyvaudami jūs sutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi.
5.5. JŪSŲ PASIRINKIMAS IR TEISĖS. Jūs turite teisę bet kuriuo metu, pateikdami pranešimą mums elektroniniu paštu ccd.lt@studio-moderna.com arba paštu įmonės buveinės adresu, prašyti susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenimis ir prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą (sustabdyti tvarkymo veiksmus), teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą (teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis perduoti jūsų duomenis kitam asmeniui). Jūs taip pat turite teisę dėl netinkamo jūsų duomenų tvarkymo pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 
5.6. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS. Jūsų asmens duomenis laikysime tiek laiko, kiek to reikia pagal teisinius reikalavimus arba iki 2022 m. balandžio 1 d.
5.7. SPECIALIŲ KATEGORIJŲ JŪSŲ DUOMENYS. Mes nerenkame specialių kategorijų jūsų duomenų ir prašome jūsų nesiųsti mums ir kitais būdais neatskleisti jokios jūsų asmeninės informacijos, kuri susijusi su jūsų specialių kategorijų asmens duomenimis, atskleidžiančiais jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, genetinius ar biometrinius duomenis, sveikatos duomenis, duomenis apie lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją, duomenis apie teistumą.
5.8. TAISYKLIŲ IR PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR ATNAUJINIMAS. Mes turime teisę pakeisti ir atnaujinti šias Taisykles ir Privatumo politiką. Bet kokie Taisyklių ir Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo atnaujintų Taisyklių ir Privatumo politikos patalpinimo mūsų internetinėje svetainėje momento. Jei dalyvaujate Žaidime po šių pakeitimų, tai reiškia jūsų sutikimą su atnaujintomis Taisyklėmis ir Privatumo politika.
5.9. Tuo atveju, jei šios Taisyklės ir Privatumo politika tam tikrus aspektus, susijusius su Asmens duomenų tvarkymu, reglamentuoja skirtingai – Jums registruojantis Žaidime bus taikomos šių Taisyklių nuostatos.
5.10. Kiti klausimai, susiję su Asmens duomenų tvarkymu bei apsauga ir neaptarti šiose Taisyklėse yra reglamentuoti Organizatoriaus Privatumo politikoje.

6. KITOS SĄLYGOS

6.1. Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai. 6.2. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
6.3. Žaidimo dalyvis sutinka, kad jeigu Žaidimo dalyvis burtų keliu laimėtų šių Taisyklių 3.2 punkte nurodytą Žaidimo prizą, tokiu atveju Organizatorius turi teisę skelbti viešai jo vardą ir pavardę atvaizdą, nemokėdamas jokio atlygio Žaidimo dalyviui.
6.4. Visus už Žaidimo prizus mokėtinus mokesčius bei kitus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalomus mokėjimus sumoka Organizatorius.